AL piedāvā dažādus IT risinājumus un realizē multivides projektus:

lmnp

Viens no nozīmīgākajiem IT produktiem ir "Intelligent Open Tourism Systems (IOTS)" programma. Tā ir datorizēta tūrisma informācijas vadības sistēma, kas tūrisma operatoriem (TICiem, tūrisma asociācijām un aģentūrām) dod iespēju strādāt gan tiešsaistē ar Interneta starpniecību, gan lokālā tīklā. IOTS programma ietver plašu sadaļu klienta virtuālajam kontaktam ar plašajām datubāzēm un datorizētajiem tūrisma operatoriem.
Pēc VTAA pasūtījuma AL realizēja multivides CD "Latvia in Photos", kurā iekļautas vairāk kā 100 Latvijas dabu un kultūrvidi raksturojošas fotogrāfijas, - šo CD augsti novērtēja gan lietotāji, gan tūrisma un multivides projektu profesionāļi.
Sadarbībā ar Latvijas Piļu un Muižu Asociāciju tika izveidots atraktīvs un vizuāli pievilcīgs multivides vizītkartes izmēra prezentācijas CD "Castles, Palaces and Manors in Latvia".
Sagatavošanā atrodas CD "Economic development of Riga".

Sadarbības partneri:
Rīgas Dome
Valsts Tūrisma Attīstības Aģentūra
Latvijas Dzelzceļš
HONDA
SIA "SILS"
Ceļojumu Aģentūra "TURI"
Latvijas Enerģētikas Asociācija
BALTIC WEB DESIGN

Kontaktpersona:
IT nodaļas speciālists : https://www.lmnp-gouv.org/fiscalite-lmnp/

Sadarbības iespējas:

Dalība internacionālo projektu sagatavošanā ir sniegusi AL iespēju atrast sadarbības partnerus gan Latvijā, gan ārvalstīs. Turpinot savu darbību, AL vēlas produktīvi un efektīvi integrēt jaunās darba metodes Baltijas valstīs un paplašināt internacionālo sadarbību atbilstoši kompānijas uzdevumiem. AL ir atvērta sadarbībai ar jauniem partneriem, kas strādā IT un tūrisma jomās.

Sadarbība ar
līdzīgām organizācijām Baltijas valstīs un
Eiropas Savienības dalībvalstīs UZ SĀKUMU
SADARBĪBA
ATTĪSTĪBA
IT RISINĀJUMI
Atbalsta ES Informācijas Sabiedrības Tehnoloģiju (IST) Programma

AL aktīvi piedalās dažādu internacionālo projektu izveidē un īstenošanā, sadarbojoties ar pazīstamām Baltijas un ES dalībvalstu organizācijām un uzņēmumiem, kas strādā tūrisma un IT jomā. Pašlaik AL darbojas ES Piektās Ietvarprogrammas projektos:

TELEBALT (IST-2001-33041)
Partneri
EARTH DATA NETWORK
FOR EDUCATION SCI (EDNES)
Francija
ASSOCIATION OF THE INFORMATION TECHNOLOGY, TELECOMUNICATIONS AND OFFICE EQUIPMENT (INFOBALT)
Lietuva

E3Work (IST-2001-33536)
Partneri
DISTANCE EXPERT
Francija
CENTER FOR THE ADVANCEMENT OF WOMEN
Polija
LITHUANIAN WOMEN SOCIETY
Lietuva
ST.STEPHEN UNIVERSITY OF BUDAPEST
Ungārija
WESTERN-IQ
Rumānija

THINK (IST-2001-32788)
Partneri
TELEMAN NUTENCAO,S.A.
Portugāle
TALLINN TECHNICAL UNIVERSITY
Igaunija
VILNIUS UNIVERSITY
Lietuva

Projekts "Vienotās tūrisma informācijas sistēmas izveide Latvijā"

BOS “Sabiedriskais Fonds “Atvērtā Latvija”” īsteno daļu no Latvijas valdības investīciju projekta “Vienotās tūrisma informācijas sistēmas izveide Latvijā”. Projekta pasūtītājs bija Latvijas Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības Ministrija (VARAM) un tai pakļautā Valsts Tūrisma Attīstības Aģentūra (VTAA).

Mērķis:

Nodrošināt modernu, vienotu, datorizētu un tiešsaistē funkcionējošu Tūrisma Informācijas Centru (TIC) tīklu un elektronisko datubāzi, ko nodrošina standartizēta tūrisma informācijas apkopošanas un analīzes sistēma. Datubāze ietver apkopotu un sistematizētu aktuālo ar tūrismu saistīto informāciju, kas nepieciešama vietējiem un ārzemju ceļotājiem, kā arī tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, organizācijām un biznesa vidē strādājošajiem.

Uzdevumi:

Radīt vispusīgu elektronisko datubāzi, kurā apkopota un sistematizēta informācija par tūrisma iespējām Latvijā.
Garantēt vietējo un ārzemju interesentu pieeju datubāzes informācijai ar Latvijas tūrisma portāla starpniecību.
Gādāt par ātru un vieglu darbību norisi portāla vidē, vizuālo kvalitāti un sniegtās informācijas precizitāti un pareizību.
Piedāvāt tūrisma informāciju latviešu, angļu, vācu, franču un krievu valodās, tādejādi palielinot portāla mērķauditoriju un nodrošinot pozitīvu valsts tēlu plašākam Interneta lietotāju lokam.
Sekot līdzi ES prasībām, ieteikumiem un jauninājumiem tūrisma jomā, lai nodrošinātu projekta dzīvotspēju Eiropas un globālajā tūrisma informācijas sistēmā.
Attīstīt un īstenot izveidotā tūrisma portāla tirgus stratēģiju, balstoties uz portālā piedāvāto vietējā un ārzemju tūrisma iespēju un pakalpojumu sniedzēju reklāmu.
Veikt TICu darbinieku apmācību darbam ar informācijas ievadi datubāzē vienotās tūrisma informācijas sistēmas ietvaros.

Partneri

Valsts Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības Ministrija (VARAM)
Valsts Tūrisma Attīstības Aģentūra (VTAA)
Latvijas Piļu un Muižu Asociācija (LPMA)
Latvijas Makšķernieku Asociācija (LMA)

Kontaktpersona

Projektu vadītāja
Iveta Biezā

Tūrisma biznesa konsultācijas:

Lai veicinātu Latvijas tūrisma biznesa ekonomisko attīstību, sākot ar 2001. gada decembri, AL sadarbībā ar tūrisma speciālistiem un finanšu konsultantiem un uzņēmējiem piedāvā biznesa konsultācijas biznesa plāna izveidei tūrisma servisu attīstībai, starptautisko fondu piesaistei ar tūrismu saistītas darbības izvēršanai u.c. uzņēmējdarbības finanšu piesaistes un attīstības jautājumos Latvijas un Eiropas tūrisma vides attīstības kontekstā.

Kontaktpersona

Bezpeļņas Organizācija
"Sabiedriskais Fonds "Atvērtā Latvija""
LV
EN
Jēdziens “informācijas sabiedrība” veidojās vienlaicīgi ar Interneta komunikāciju attīstību. Straujais ekonomiskais progress un industriālā izaugsme radīja jaunu vidi bez telpas un laika robežām, no kuras kļūst atkarīgs ikviens iedzīvotājs, uzņēmējs un patērētājs.

Datoru tehnoloģijām, jaunākajiem sasniegumiem telekomunikāciju jomā un optimālākajiem programmatūras risinājumiem ir izšķiroša nozīme informācijas sabiedrības izveides procesā. Latvijas valstij tas paver iespēju paātrināt ekonomisko augšupeju, pastiprināti veicinot informācijas tehnoloģiju attīstības un jaunrades procesus.
Balstoties uz šiem pamatprincipiem

  1. gada februārī tika nodibināta
BOS "Sabiedriskais Fonds "Atvērtā Latvija"" (AL)

BOS "Sabiedriskais Fonds "Atvērtā Latvija"" mērķis

Veicināt Latvijas informācijas sabiedrības izveidi
Galvenās aktivitātes un uzdevumi:

Sadarbība ar līdzīgām organizācijām Baltijas valstīs un Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Ar tūrismu saistītu pasākumu atbalstīšana Latvijā, izmantojot informācijas tehnoloģiju sasniegumus.

Informācijas Tehnoloģiju risinājumi.

Ar informatīvu pasākumu palīdzību veicināt IST programmas un paplašināt izpratni par tām.
Īstenot jaunās darba metodes (distances darbu, virtuālās laboratorijas, e-komerciju u.c.) ikdienas dzīvē.
Piedalīties ES atbalstītajos pilotprojektos un attīstības programmās, pievēršot īpašu uzmanību riska grupu integrācijas jautājumiem.
Vadīt izpētes darbu IST attīstības jomā visā trīs Baltijas valstīs.
Izstrādāt rekomendācijas sadarbības projektu ietvaros.
Vēl >>

Veidot un attīstīt vienotu tūrisma informācijas sistēmu Latvijā un Baltijas valstīs.
Radīt plašu un vispusīgu Latvijas tūrisma informācijas datubāzi.
Popularizēt Latvijas tūrisma iespējas un plašo piedāvājumu klāstu ar jauno IT palīdzību.
Piedāvāt kvalitatīvu konsultatīvo informāciju par tūrisma biznesa finansiālajām iespējām un risinājumiem.

Vēl >>

Sekmēt IT jaunāko programmu sasniegumu, metodikas un risinājumu īstenošanu reālā ikdienas darbā.
Izveidot jaunus programmproduktus, kas sakņoti lietotājam draudzīgā tiešsaites tīkla vidē, un nodrošināt programmu savstarpējo saderību.
Lai sasniegtu darbības mērķus un realizētu izvirzītos uzdevumus, AL īsteno dažādus IT, tai skaitā arī multivides projektus.